จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
525efe89-84cc-447b-90dd-1b6a6eedf788.jpg
1/3
ดูผลงาน

วิเคราะห์ข้อมูล / Data visualization / สร้างโมเดล ทางสถิติด้วย SPSS , Excel , R

1. อธิบายจุดประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างชัดเจน 2. อธิบายลักษณะของข้อมูล ตัวแปรต่างๆอย่างชัดเจน 3. ส่งไฟล์ข้อมูล Data มาในรูปแบบ Excel (หากไม่ได้ผ่านการทำ data cleaning รบกวนแจ้งด้วยครับ)

1. อธิบายจุดประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างชัดเจน 2. อธิบายลักษณะของข้อมูล ตัวแปรต่างๆอย่างชัดเจน 3. ส่งไฟล์ข้อมูล Dat...ดูเพิ่มเติม

pok1800

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับภายใน 1 วัน
มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 3 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้
รายละเอียดการให้บริการ
Package A : สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics)

1. วิคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เช่น ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์สถิติพื้นฐาน ทำกราฟ 2. ไฟล์ข้อมูล (Output) SPSS, Excel, MS Word 3. สามารถแก้ไขงานได้ 1 ครั้งและจะส่งงานที่แก้ไขใน 3 วันถัดไป

ทำงาน 3 วัน
฿1,500
Package B : วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงเปรียบเทียบ

1. วิคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน เช่น t-test, F-test, ANOVA, ANCOVA, MANOVA, Regression 2. ไฟล์ข้อมูล (Output) SPSS, Excel, MS Word 3. สามารถแก้ไขงานได้ 1 ครั้งและจะส่งงานที่แก้ไขใน 3 วันถัดไป

ทำงาน 5 วัน
฿2,000
Package C : วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงขั้นสูง

1. วิเคราะห์ Factor Analysis, Cluster Analysis, Discriminant Analysis, Logistic Analysis, Path Analysis, Regression , Logistic Regression 2. ไฟล์ข้อมูล (Output) SPSS, Excel, MS Word 3. สามารถแก้ไขงานได้ 1 ครั้งและจะส่งงานที่แก้ไขใน 3 วันถัดไป

ทำงาน 6 วัน
฿2,700
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

เพิ่มเติม : - การทำกราฟผ่าน Power BI, tableau , Adobe illustrator บวกเพิ่ม 600 บาท - ทำงานด่วนจะมีการคิดราคาเพิ่ม - หากมีการหาข้อมูลเพิ่มเติมราคาอาจจะสูงขึ้น

ขั้นตอนการทำงาน
1

พูดคุยอธิบายจุดประสงค์ของงานส่ง proposal หรือลักษณะของข้อมูลประกอบการพิจารณา

2

หากข้อมูลยังไม่ผ่านการทำ data cleaning จะต้องทำการ clean ก่อนอย่างน้อย 3 วัน

3

วิเคราะห์ข้อมูล อย่างน้อย 2 วันหรือมากกว่าขึ้นอยู่กับความยากง่ายของตัวงาน

4

ส่งผลการวิเคราะห์จะถูกส่งเป็น Word/Excel หรือ SPSS อย่างน้อย 3 วัน หรือตามกำหนดที่ตกลงไว้

5

ลูกค้าตรวจสอบผลการวิเคราะห์

6

สามารถแก้ไขได้ 1 ครั้ง และส่งงานใหม่ภายใน 3 วัน

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿1,500
คัดลอกสำเร็จ