จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
59835226-9cb1-42cf-85f4-988b171fc550.jpg
1/3
ดูผลงาน

วางระบบบัญชี ภาษี Operations การบริหารต้นทุน และข้อมูลทางบัญชีในการตัดสินใจ

รับวางระบบบัญชี, วางแผนภาษี, Operations, Process Improvement การบริหารต้นทุน และจำทำรายงานต่างๆ ทางการบัญชีที่ใช้ในการตัดสินใจ รวมทั้งอบรมพนักงานบัญชีเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

รับวางระบบบัญชี, วางแผนภาษี, Operations, Process Improvement การบริหารต้นทุน และจำทำรายงานต่างๆ ทางการบัญชีที่ใช้ในการตั...ดูเพิ่มเติม

maynee

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับภายใน 1 วัน
100%
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
15 วัน
เวลาทำงาน
8 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ
วางระบบบัญชี และ Operations process

ระบบการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และหลักการของกรมสรรพากรในเรื่องที่เกี่ยวข้อง work flow การทำงานภายในแผนกบัญชี และการเงิน ช่วยเสริมสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดี

ทำงาน 15 วัน
฿10,000
ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจ

ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า เช่น การคำนวณต้นทุนในการกำหนดราคาขาย การตัดสินใจชื้อ / เช่าทรัพย์สิน การผลิตเองหรือซื้อจากภายนอก การตัดสินใจเกี่ยวกับการยกเลิกสินค้า หรือยุบหน่วยงาน

ทำงาน 1 วัน
฿2,000
รับสอนการจัดทำบัญชีและรายงานภาษีต่างๆ

รับสอนบัญชี ปิดบัญชี และการวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น รายงานภาษีซี้อ ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่ายต่างๆ การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล และบุคคลธรรมดา

ทำงาน 1 วัน
฿3,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของธุรกิจ หรือผลิตภัณฑ์ และกรณีที่ฟรีแลนด์มีความจำเป็นหรือเป็นความประสงค์ของลูกค้าในการเดินทางไปประชุมหรือไปเก็บข้อมูลในสถานที่ของลูกค้า ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พัก (ถ้ามี) ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

ขั้นตอนการทำงาน
1

ลูกค้าส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

2

ฟรีแลนด์ศึกษาข้อมูล และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็น

3

ฟรีแลนด์ส่งผลงานให้ลูกค้ารีวิว และคอมเม้นท์

4

ส่งมอบงานเป็นไฟล์ Word หรือ Excel พร้อมคำอธิบาย และข้อเสนอแนะต่างๆ

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿2,000
5.0(1)
คัดลอกสำเร็จ