จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
ddf12747-f255-4892-b7fc-417253a76c58.jpg
1/4
ดูผลงาน

บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ และห้างหุ้นส่วนฯ

สำหรับผู้ประกอบการทึ่ต้องการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจของตน หรือขยายขนาดธุรกิจจากภาคครัวเรือนสู่ตลาดที่ใหญ่กว่า ผมขอแนะนำท่านให้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งหน่วยธุรกิจเป็น บริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนต่างๆ โดยทางเรายินดีให้บริการท่านในการดำเนินการทางกฎหมายอย่างถูกต้องดังนี้ครับ 1.ให้คำปรึกษาฟรี ว่าธุรกิจของท่านเหมาะกับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทใด 2.ดำเนินการรวบรวมเอกสารที่จำเป็นในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ หรือห้างหุ้นส่วนฯ และให้คำปรึกษาฟรีเกี่ยวกับเอกสารดังกล่าว 3.ดำเนินการรับมอบอำนาจเป็นผู้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแทนท่าน เพื่อจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ หรือห้างหุ้นส่วนฯ 4.ดำเนินการรวบรวมเอกสารหลังจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนฯเสร็จสิ้นแล้ว ส่งมอบแก่ท่าน ***หมายเหตุ หากท่านจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เรามีโปรโมชั่นจัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น, รายชื่อผู้ถือหุ้น และ ใบหุ้น ให้แก่ท่านฟรี โดยเราจะทำการจัดส่งมอบพร้อมงาน

สำหรับผู้ประกอบการทึ่ต้องการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจของตน หรือขยายขนาดธุรกิจจากภาคครัวเรือนสู่ตลาดที่ใหญ่กว่า ผม...ดูเพิ่มเติม

lawmann

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับเร็วมาก
มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 0 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้

พร้อมรับงาน 16/06/2019

รายละเอียดการให้บริการ
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ

1.ยินดีให้คำปรึกษาฟรีในประเด็นทางฎหมาย ตลอดการตัดสินใจ และระหว่างดำเนินการรวบรวมเอกสารเพื่อจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ 2.ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 3.ได้รับเอกสารสำคัญของบริษัทฯ คือ หนังสือรับรองบริษัทฯพร้อมวัตถุประสงค์, สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น, ใบหุ้น และรายชื่อผู้ถือหุ้น ***ค่าบริการดังกล่าว รวมค่าธรรมเนียมและค่าคัดถ่ายเอกสารต่างๆเข้าไปแล้ว

ทำงาน 5 วัน
฿8,500
จดทะเบียนจัดตัั้งห้างหุ้นส่วนฯ ต่างๆ

1.ยินดีให้คำปรึกษาฟรีในประเด็นทางฎหมาย ตลอดการตัดสินใจ และระหว่างดำเนินการรวบรวมเอกสารเพื่อจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนฯ 2.ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนฯอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 3.ได้รับเอกสารสำคัญต่างๆของห้างหุ้นฯ ***ค่าบริการดังกล่าว รวมค่าธรรมเนียมและค่าคัดถ่ายเอกสารต่างๆเข้าไปแล้ว

ทำงาน 2 วัน
฿3,500
ขั้นตอนการทำงาน
1

พูดคุยเพื่อให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เกี่ยวกับประเภทธุรกิจของลูกค้า และประเภทนิติบุคคลที่ลูกค้าต้องการจดทะเบียนจัดตั้ง

2

ตกลงเรื่องระยะเวลาส่งมอบงาน และค่าบริการทั้งหมดในการจดทะเบียนนิติบุคคลตามที่ลูกค้าต้องการจัดตั้ง

3

ทำสัญญาว่าจ้างบริการ ตามข้อตกลงเพื่อความโปรงใสในการดำเนินงานและยึดข้อสัญญาไว้เป็นหลักฐานเพื่อปฎิบัติตาม

4

ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารในการจดทะเบียนนิติบุคคลตามประเภทที่ลูกค้าต้องการ

5

ดำเนินการเป็นผู้รับมอบอำนาจในการยื่นเอกสารเพื่อจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

6

รวบรวมเอกสารสำคัญของบริษัทฯภายหลังจดทะเบียนจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว พร้อมจัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น, ใบหุ้น, รายชื่อผู้ถือหุ้น และส่งมอบคืนให้แก่ลูกค้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของงาน

7

หากลูกค้ายืนยันเอกสารทั้งหมดถูกต้อง ถือว่าการส่งมอบงานสมบูรณ์

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿3,500
คัดลอกสำเร็จ