จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
cf8afece-0eaa-40cf-9100-8ea6c35b11d5.jpg
1/5
ดูผลงาน

วิเคราะห์แบบสอบถามงานวิจัย

รับทำแบบสอบถาม วิเคราะห์แบบสอบถามงานวิจัยทางการตลาด งานวิจัยของหน่ยงาน งานวิจัยของราชการและเอกชนทุกประเภท และรายงานทางวิชาการต่างๆ 1.สร้างแบบสอบถาม ทั้งในรูปเอกสารและแบบสอบถามออนไลน์ โดยผู้ว่าจ้างส่งสมมติฐานการวิจัย แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิดการวิจัยมาให้เพื่อพิจารณาออกแบบแบบสอบถาม 1,800 บาท ระยะเวลาทำงาน 3 วัน 2.รับทำแบบสอบถาม โดยส่งสอบถามทางออนไลน์ กลุ่มต่างๆในสื่อสังคมออนไลน์ อีเมล์ 1,800 บาท ระยะเวลาทำงาน 5-10 วัน 3.สรุปแบบสอบถาม ทำสถิติ 2,000 บาท ระยะเวลาทำงาน 3 วัน 4.ตรวจข้อความ ปรับปรุง/แก้ไขเนื้อหา จัดหน้า ลง Endnote ลง iThesis ทำสารบัญแบบออโต้สำหรับ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ คิดราคาตามปริมาณงาน โดยผู้ว่าจ้างส่งไฟล์ต้นฉบับมาให้ 5.ทำสไลด์เพื่อการนำเสนองานวิจัย วิทยานพินธ์และรายงานต่าง ๆ 1,800 บาท 6.สรุปผลงาน สรุปงานวิจัย เสนอผลงานวิจัยลงวารสาร 2,000 บาท ระยะเวลาทำงาน 3 วัน

รับทำแบบสอบถาม วิเคราะห์แบบสอบถามงานวิจัยทางการตลาด งานวิจัยของหน่ยงาน งานวิจัยของราชการและเอกชนทุกประเภท และรายงานทางวิ...ดูเพิ่มเติม

jomjakkawa

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับภายใน 1 วัน
100%
งานสำเร็จ
12 ครั้ง
ขายได้
3 วัน
เวลาทำงาน
53 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

ไฟล์งานในรูปของ word และ pdf

ทำงาน 3 วัน
฿1,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

รวบรวมหาข้อมูลแนวคิด ทฤษฎีและรายงานทางวิชาการ พร้อมระบุเอกสารอ้างอิง 3,000 บาท

ขั้นตอนการทำงาน
1

ผู้ว่าจ้างส่งไฟล์งาน รายละเอียดและขอบข่ายงานที่ต้องการ

2

ฟรีแลนซ์เสนอราคาและผู้ว่าจ้างพิจารณาสั่งจ้าง

3

ดำเนินงานตามขอบข่ายงานที่กำหนด

4

ส่งงานให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบ และแก้ไข (เกิน 1 วันไม่มีตอบกลับถือว่าไม่มีความเห็น)

5

ส่งงานงวดสุดท้ายให้กับผู้ว่าจ้าง

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿1,000
5.0(6)
คัดลอกสำเร็จ