จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
7609894f-8959-4cf4-bf7a-2cf5d15e45e1.jpg
1/27
ดูผลงาน

วิเคราะห์/จัดทำ แบบสอบถามงานวิจัย วิทยานิพนธ์ แบบสอบถามออนไลน์

รับวิเคราะห์แบบสอบถาม จัดทำแบบสอบถาม ทำแบบสอบถามออนไลน์ บรรยายผลการวิจัย (บทที่ 4) อภิปรายผล (บทที่ 5) ทั้งงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 1. วิเคราะห์แบบสอบถาม สถิติพรรณา วิเคราะห์ความแปรปรวน One-way ANOVA, สหสัมพันธ์เพียร์สัน, ถดถอยพหุคูณ ฯลฯ โดยใช้โปรแกรม IBM SPSS, Excel 3,000 บาท 2. วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่่น สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค พร้อมปรับปรุงข้อมูลเพื่ออัพค่าความเชื่อมั่น 2,000 บาท 3. วิเคราะห์ข้อมูล ทำบรรยายผลการวิจัย (บทที่ 4) 5,000 บาท 4. อภิปรายผลการวิจัย (บทที่ 5) 5,000 บาท 5. ปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรม (บทที่ 2) ที่ขาดความสมบูรณ์หรืองานอ้างอิงล้าหลัง 6,000 บาท 6. วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพ 5,000 บาท ทำ AHP 7. ทำบรรณานุกรมโดยใช้ Endnote , ทำสารบัญแบบออโต้ จัดหน้า 1,800 บาท 8. ตรวจงานวิจัย วิทยานิพนธ์พร้อมปรับปรุงเนื้อหา 3,000 บาท 9. อื่น ๆ ในส่วนที่ลูกค้ามีปัญหาทุกขั้นตอนในการทำงานวิจัย คิดตามปริมาณงาน

รับวิเคราะห์แบบสอบถาม จัดทำแบบสอบถาม ทำแบบสอบถามออนไลน์ บรรยายผลการวิจัย (บทที่ 4) อภิปรายผล (บทที่ 5) ทั้งงานวิจัยเชิงป...ดูเพิ่มเติม

jomjakkawa

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับภายใน 1 วัน
100%
งานสำเร็จ
20 ครั้ง
ขายได้
2 วัน
เวลาทำงาน
75 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

ไฟล์งานในรูปของ word และ pdf และไฟล์วิเคราะห์ SPSS, Excel

ทำงาน 2 วัน
฿1,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

1. งานของลูกค้าถือเป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผยใด ๆ ทั้งสิ้น 2. ลูกค้าสามารถปรึกษา ขอรับคำแนะนำได้ตลอดเวลาที่ฟรีแลนซ์ตื่น ทั้งทางโทรศัพท์ หรือไลน์ 3. สำหรับงานวิจัย ลูกค้าสามารถขอแก้ไขหลังจากการส่งงานและระบบตรวจรับแล้ว ได้ตลอดไม่จำกัดจำนวนครั้ง จนกว่าจะสำเร็จ โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม ยกเว้นการขอแก้ไขในบทที่ฟรีแลนซ์ไม่ได้เป็นผู้รับงานมาก่อน หรือการปรับโครงสร้างเนื้อหาใหม่ที่แตกต่างจากเดิมไปมาก (เช่น ทำเรื่องใหม่ เป็นต้น)

ขั้นตอนการทำงาน
1

ผู้ว่าจ้างส่งไฟล์งาน รายละเอียดและขอบข่ายงานที่ต้องการ

2

ฟรีแลนซ์เสนอราคาและผู้ว่าจ้างพิจารณาสั่งจ้าง

3

ดำเนินงานตามขอบข่ายงานที่กำหนด

4

ส่งงานให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบ และแก้ไข (เกิน 1 วันไม่มีตอบกลับถือว่าไม่มีความเห็น)

5

ส่งงานงวดสุดท้ายให้กับผู้ว่าจ้าง

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿1,000
5.0(11)
คัดลอกสำเร็จ