จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
dd6563f0-1092-4455-941f-5dfe74a7f3a4.jpg
1/9
ดูผลงาน

วิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการแพทย์ด้วย Stata SPSS

รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข (Clinical Statistics) ด้วยโปรแกรม Stata/SPSS การทำกราฟสำหรับนำเสนอหรือตีพิมพ์ (Data visualization) ***ทำงานด่วน ทำงานไว งานถูกต้อง เชื่อมือได้*** • จัดการข้อมูล การ Coding ข้อมูล • วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ n(%) Mean Mode Median SD • วิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐาน เช่น การทดสอบ t-test, F-test, ANOVA, ANCOVA, MANOVA,Correlation, Regression และอื่นๆ • วิเคราะห์ด้วยสถิติขั้นสูง Multiple linear regression, Multiple logistic regression, Survival analysis, Multi-level linear mixed model, Factor Analysisม Path Analysis, SEM, GEE, GLM, GLMM, ROC analysis และอื่นๆ • เขียนรายงานแปลผลการวิเคราะห์ ด้วยภาษาทางการที่ถูกต้องตามหลักสถิติ และเข้าใจง่าย (บทที่ 4) • ปรึกษาปัญหาในการวิจัยในขั้นตอนต่างๆ เช่น การออกแบบการศึกษา การคำนวณขนาดตัวอย่าง การเลือกใช้สถิติวิเคราะห์ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมให้คำแนะนำเชิงเทคนิคสำหรับการวิเคราะห์แบบเป็นกันเอง

รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข (Clinical Statistics) ด้วยโปรแกรม Stata/SPSS การทำกราฟสำหรับนำเสนอหร...ดูเพิ่มเติม

firststat

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
8 ครั้ง
ขายได้
1 วัน
เวลาทำงาน
29 ครั้ง
สนใจจ้าง

พร้อมรับงาน 05/08/2019

รายละเอียดการให้บริการ
สถิติขั้นพื้นฐาน สถิติเชิงพรรณนา

- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เช่น ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยควอไทล์ เป็นต้น ในรูปแบบ Output (SPSS/Stata), Excel, MS Word - ราคาขึ้นอยู่กับลักษณะข้อมูล จำนวนตัวอย่าง

ทำงาน 1 วัน
฿1,000
สถิติขั้นพื้นฐาน สถิติเชิงวิเคราะห์ (เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์)

- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงวิเคราะห์ เช่น t-test, ANOVA, Chi-square test, Fisher's exact test,Correlation, Simple regression เป็นต้น ในรูปแบบ Output (SPSS/Stata), Excel, MS Word - ราคาขึ้นอยู่กับลักษณะข้อมูล จำนวนตัวแปร จำนวนตัวอย่าง

ทำงาน 3 วัน
฿3,000
สถิติขั้นสูง Advanced Medical Statistics (การวิจัยทางการแพทย์)

- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง เช่น Multiple linear regression, Multiple logistic regression, Survival analysis, Multi-level linear mixed model, GEE, Propensity score เป็นต้น ในรูปแบบ Output (SPSS/Stata), Excel, MS Word - ราคาขึ้นอยู่กับลักษณะข้อมูล จำนวนตัวแปร จำนวนตัวอย่าง

ทำงาน 5 วัน
฿5,000
ขั้นตอนการทำงาน
1

พูดคุย สอบถามรายละเอียดของงานและข้อมูลที่จะวิเคราะห์ ตกลงและเสนอราคาจ้างงาน

2

ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลภายใน 1-5 วัน (หลังจากระบบอนุมัติให้ทำงาน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

3

ส่งผลการวิเคราะห์ ในรูปแบบ MS Word/Excel/Spss ภายในวันและเวลาที่ตกลงกัน

4

ผู้ว่าจ้างทำการตรวจสอบผลการวิเคราะห์

5

กรณีที่มีการแก้ไข การแก้ไขสามารถทำได้ 1 ครั้ง แต่ถ้าเป็นแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดจากตัวผู้วิเคราะห์ สามารถไก้ไขได้ไม่จำกัด และส่งงานที่แก้ไขภายใน 1 วัน

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿1,000
5.0(5)
คัดลอกสำเร็จ