จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
02b71170-9cfd-4169-9873-044847ca65c6.jpg
1/3
ดูผลงาน
Pro
ฟรีแลนซ์มือโปร

รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยโปรแกรม SPSS และ Excel

- อธิบายวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูล และลักษณะข้อมูลให้ชัดเจน - ต้องให้ไฟล์ข้อมูลดิบในรูปแบบ Excel หรือ SPSS เท่านั้น - ข้อมูลดิบ และผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจะไม่ถูกเผยแพร่หรือนำไปใช้ในงานอื่นตามจรรณยาบรรณนักวิจัย

- อธิบายวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูล และลักษณะข้อมูลให้ชัดเจน - ต้องให้ไฟล์ข้อมูลดิบในรูปแบบ Excel หรือ SPSS เท่านั...ดูเพิ่มเติม

doktor

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
30 ครั้ง
ขายได้
3 วัน
เวลาทำงาน
221 ครั้ง
สนใจจ้าง

พร้อมรับงาน 14/11/2019

รายละเอียดการให้บริการ
สถิติเชิงพรรณนา

- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เช่น ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น ในรูปแบบ Output (SPSS), Excel, MS Word - สามารถแก้ไขงานได้ 1 ครั้ง - ราคาขึ้นอยู่กับลักษณะข้อมูล จำนวนตัวอย่างและปัจจัยที่ต้องการให้วิเคราะห์

ทำงาน 3 วัน
฿1,500
สถิติเชิงอนุมานเพื่อเปรียบเทียบ หรือหาความสัมพันธ์

- ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน เช่น t-test, ANOVA, Regression เป็นต้น ในรูปแบบ Output (SPSS), Excel, MS Word - สามารถแก้ไขงานได้ 1 ครั้ง - ราคาขึ้นอยู่กับลักษณะข้อมูล จำนวนตัวอย่างและปัจจัยที่ต้องการให้วิเคราะห์

ทำงาน 4 วัน
฿3,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

- สถิติเชิงพรรณนา: หาความถี่ เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย SD การกระจายตัวของข้อมูลแบบ ฯลฯ เริ่มที่ 1,500 บาท - สถิติเชิงอนุมาน: หาความสัมพันธ์ (Correlation) เปรียบเทียบภายในกลุ่ม/ระหว่างกลุ่ม (t-test/ Chi-square) เริ่มที่ 2,000 บาท - การพยากรณ์โดย linear regression analysis/ multiple linear regression/ logistic regression เริ่มที่ 3,000 บาท - Multivariate analysis เริ่มที่ 5,000 บาท * ทั้งนี้สามารถต่อรองราคาได้ ขึ้นอยู่กับการ clean ข้อมูลดิบ ประกอบกับความยากง่ายของการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง * การว่าจ้างนี้ไม่รวมถึงการเก็บหรือหาข้อมูลใดๆเพิ่มเติม * ผลการวิเคราะห์ถือเป็นการสิ้นสุดการว่าจ้าง ผู้รับจ้างไม่รับผิดชอบต่อการนำผลการวิเคราะห์ไปใช้

ขั้นตอนการทำงาน
1

สอบถามรายละเอียดข้อมูลตัวแปรที่จะให้วิเคราะห์ ภายใน 24 ชั่วโมงหลังระบบอนุมัติให้ทำงาน

2

กรณีข้อมูลยังไม่พร้อมเข้าโปรแกรม SPSS จะต้อง clean ข้อมูลก่อนอย่างน้อย 3 วัน ขึ้นอยู่กับจำนวนตัวอย่างและปัจจัยที่ต้องการให้วิเคราะห์

3

วิเคราะห์ข้อมูล อย่างน้อย 1 วัน หรือขึ้นอยู่กับความยากง่ายของสถิติที่ต้องการให้วิเคราะห์

4

ส่งผลการวิเคราะห์ ในรูปแบบ MS Word/Excel/Spss อย่างน้อย 3 วัน หรือตามกำหนดที่ตกลงไว้

5

ผู้ว่าจ้างทำการตรวจสอบผลการวิเคราะห์

6

หากมีการแก้ไข สามารถแก้ได้ 1 ครั้ง และส่งงานสมบูรณ์ภายใน 3 วัน

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿1,500
4.9(18)
คัดลอกสำเร็จ