จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
88063aac-7d93-461f-b1b6-e04757d3b9d9.jpg
1/3
ดูผลงาน

รับจดทะเบียนบริษัท-ห้างหุ้นส่วน และที่เกี่ยวข้อง

1. รับเรื่องจากลูกค้าพร้อมให้คำแนะนำ 2. เสนอค่าดำเนินการให้ลูกค้าพิจารณา 3. เมื่อลูกค้าอนุมัติแล้วดำเนินการได้ทันที ดังนี้ - ประสานขอเอกสารและอื่น ๆ จากลูกค้า - ตรวจและจองชื่อนิติบุคคล - เตรียมหนังสือบริคณห์สนธิพร้อมเอกสาร - ตรวจสอบเอกสารกับนายทะเบียน - ดำเนินการจดทะเบียน 4. ส่งมอบหลักฐานการจดทะเบียนแล้วแก่ลูกค้า เพิ่มเติม -. ในขั้นตอนต่าง ๆ อาจมีการขอหรือรับส่งเอกสารเพื่อจัดทำหรือให้ลูกค้าลงลายมือชื่อได้ทุกช่องทาง เช่น e-mail , line หรือทางไปรษณีย์ ems หรือนัดพบ หรือตามที่ลูกค้าสะดวก

1. รับเรื่องจากลูกค้าพร้อมให้คำแนะนำ 2. เสนอค่าดำเนินการให้ลูกค้าพิจารณา 3. เมื่อลูกค้าอนุมัติแล้วดำเนินการได้ทันที ดังน...ดูเพิ่มเติม

atnpdlaw

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 19 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้
รายละเอียดการให้บริการ

*** การดำเนินการเรื่องจดทะเบียนฯ แบ่งบริการออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 1. กรณีลูกค้าว่าจ้างให้ทางเราดำเนินการขอจดทะเบียนฯ ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเสร็จ ซึ่งทางเราดำเนินการทุกอย่างรวมถึงการเตรียมเอกสารให้ลูกค้าเบ็ดเสร็จ ค่าดำเนินการ(ไม่รวมค่าธรรมเนียม)เริ่มต้นที่ 7,000 บาท 2. กรณีลูกค้าว่าจ้างให้ทางเราจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้เท่านั้น โดยลูกค้าจะไปดำเนินการจดทะเบียนเอง ค่าดำเนินการ(ไม่รวมค่าธรรมเนียม)เริ่มต้นที่ 3,000 บาท ทั้งนี้ ค่าดำเนินการตาม 1. และ 2. เมื่อกำหนดราคาและตกลงจ่ายเงินกันเรียบร้อยแล้วจะไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าดำเนินการใด ๆ เพิ่มอีก เว้นแต่ ค่าธรรมเนียมที่ลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระ

ทำงาน 1 วัน
฿3,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

*** ทั้งนี้ นอกจากในเรื่องงานจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนแล้ว ทางเรายังให้บริการในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนด้วย อาทิ - จดเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรรมการ อำนาจกรรมการ หุ้น ผู้ถือหุ้น - จดเพิ่มทุน-ลดทุนจดทะเบียน - จดเพิ่มหรือแก้ไขวัตถุประสงค์ประกอบการ - จดเปลี่ยนแปลงแก้ไขสำนักงานประกอบการ - จด VAT ฯลฯ หมายเหตุ -. ลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมงานหรือเอกสารได้จนกว่าจะจดทะเบียนแล้วเสร็จและส่งมอบให้แก่ลูกค้า

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿3,000
คัดลอกสำเร็จ